Yükleniyor...

Planlama & Danışmanlık


Planlama & Danışmanlık

Planlama alanına giren tüm ölçek ve nitelikteki planlama çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, tüm belediyeler ile gerçek ve tüzel kişilere planlama, tasarım, proje ve danışmanlık konularında hizmet verilmektedir.

İMAR HİZMETLERİ
Çevre Düzeni Planı
Nazım ve Uygulama İmar Planı
Bölgesel Gelişim Planları
Uzun Devreli Gelişim Planı
Kıyı Yapıları, Turizm, Sanayi, Konut, Resmi Kurum, Askeri Alan İmar Planları
Koruma Amaçlı İmar Planları
Özel Çevre Koruma Bölgesi Planı
Ulaşım Planları
Kentsel Tasarım Projeleri

TÜM PROJE YAPIMI
Hâlihazır Harita Yapımı
İmar Planına Esas Jeolojik Etüt
İmar Uygulaması ve Parselasyon
Tevhit ve İfraz İşlemleri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İmar,Kentsel Dönüşüm ve Yatırım Danışmanlığı
Arazi Geliştirme ve Mülkiyet Araştırması
Kıyı Yatırımları Teknik Danışmanlık
GES, HES, RES  Santralleri Proje ve Yatırım Yönetimi